Opvoedingsproject

De visie van onze school...

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.

We werken met "handen vol hoop" samen aan de toekomst van onze kinderen.

Download

 

 


             

 

Voor jou

Je mag zijn wie je bent

en zoals je bent

met je fouten en gebreken

om te kunnen worden

wie je in aanleg bent.

En je mag het worden

op jouw wijze in jouw uur.

( naar Dr. AA. Terruwe)

             

     

      

 

Visie als geloofsgemeenschap:

Een katholieke dialoogschool!

  • Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.
  • Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders mogen verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
  • Ouders geven vertrouwen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. (zie ook website Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

 

Visie als leergemeenschap:

We streven naar kwaliteitsonderwijs!

  • Het kind staat centraal!
  • Elk kind wordt aanvaard en gerespecteerd.Elk kind krijgt vorming aangepast aan zijn mogelijkheden en kan zich op die manier maximaal ontplooien; d. w. z. met het totale kind : hoofd (verstand) - hart (gevoel) - handen (werkkracht) wordt rekening gehouden, want elk kind is anders.
  • We zijn een dynamische school die open staat voor vernieuwing. Begeleiding en navorming van het team zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen.

 

Visie als leefgemeenschap:

Een “hechte” school- en klasgemeenschap!

  • Onze aandacht en tijd besteden we voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB,...) zowel binnen als buiten onze school.
  • Onze school, onze klas is geen eiland. We werken zoveel mogelijk loyaal samen; zelfs de samenwerking met de parochiegemeenschap wordt niet uit het oog verloren. Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen voor elk kind; zowel op het vlak van godsdienst, als van waardenbeleving en engagement. Jozefietenwaarden als familiegeest, gastvrijheid, gedrevenheid, aanpassingsvermogen, enthousiasme,... zijn hierbij onze pijlers.