Opvoedingsproject

                           De visie van onze school …

Voor jou,

Je mag zijn wie je bent

en zoals je bent

met je fouten en gebreken

om te kunnen worden

wie je in aanleg bent.

En je mag het worden

op jouw wijze in jouw uur.

( naar Dr. AA. Terruwe)

Visie als geloofsgemeenschap

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren!

  • Onze opdracht bestaat erin de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus m. a. w. het evangelie.
  • Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof voorleven.
  • Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding dat aan hun kinderen wordt verstrekt.
  • De leerlingen zijn aanwezig bij alle gebeds- en sacramentele vieringen die in schoolverband worden gehouden.
  • Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel  onze eigenheid prijs te geven.

 

 

Visie als leergemeenschap:

We streven naar kwaliteitsonderwijs!
  • Het kind staat centraal!
  • Elk kind wordt aanvaard en gerespecteerd.Elk kind krijgt vorming aangepast aan zijn mogelijkheden en kan zich op die manier maximaal ontplooien; d. w. z. met het totale kind : hoofd (verstand) - hart (gevoel) - handen (werkkracht) wordt rekening gehouden, want elk kind is anders.
  • We zijn een dynamische school die open staat voor vernieuwing. Begeleiding en navorming van het team zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen.

 

 

Visie als leefgemeenschap:

Een “hechte” school- en klasgemeenschap!

  • Onze aandacht en tijd besteden we voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB,...) zowel binnen als buiten onze school.
  • Onze school, onze klas is geen eiland. We werken zoveel mogelijk loyaal samen; zelfs de samenwerking met de parochiegemeenschap wordt niet uit het oog verloren. Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen voor elk kind; zowel op het vlak van godsdienst, als van waardenbeleving en engagement. Jozefietenwaarden als familiegeest, gastvrijheid, gedrevenheid, aanpassingsvermogen, enthousiasme,... zijn hierbij onze pijlers.