Error loading Razor Script header.cshtml
 

visie type 2

Type 2

We zoeken steeds de zone van de naaste ontwikkeling op. We kijken naar de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. We zoeken evenwicht tussen mogelijkheden en beperkingen, tussen wat wenselijk en haalbaar is, tussen verwachtingen en effecten, tussen mens en omgeving.

Gebruik van een gestructureerde dagindeling via concreet materiaal en/of picto’s en/of tekst.

Type 2 bereidt leerlingen voor op een overstap naar BUSO OV1 of OV2. De leerstof wordt aangebracht in kleine groepjes rekening houdend met het niveau van ieder kind. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, eigen keuzes leren maken, communicatievaardigheden, sociale vaardigheden en functioneel lezen, schrijven en rekenen. Er is therapeutische ondersteuning, klassikaal of individueel: logo, kiné en psycho.

Doelgroep:

  • 3 kleutergroepen: Wolkjes - Elfenbank – Luchtballon

Voor de drie klassen klassen stellen we enkele aandachtspunten, maar de groepsindeling van de klassen is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de zorgvraag die kinderen hebben .  We houden steeds rekening met de noden van het kind en vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften.

Elfenbank:

Trefwoorden:  

Basaal

Veiligheid

Geborgenheid

Zoeken naar welbevinden door het aanbieden van een dagstructuur. We werken met verwijzers.

Aanbieden van totale communicatie.

We leggen de basis voor een werkhouding.

 

Luchtballon - Wolkjes

Kunnen omgaan met    

-Communicatie: Volgens de noden van het kind werken we met SMOG, spraak, verwijzers.

-Werkhouding: werken met werkdozen (aanleren, met hulp, zelfstandig).

-Structuren

Enkele accenten:

-          Spelenderwijs worden er letters en cijfers aangeboden.

-          Exploreren en experimenteren met verschillende materialen tijdens beeldende activiteiten.

-          We stimuleren het spelgedrag.

Vanuit de kleutergroepen kan er een overgang gebeuren naar zowel leergroepen (pieternel) als socialisatiegroepen (zonnetjes).

  • 3 leergroepen: Pieternel*, Sterretjes, Regenboog

Op school zijn er 3 leergroepen. De kinderen worden in groepen verdeeld naargelang hun capaciteiten en hun leeftijd. De Pieternel-klas is de aanvangsgroep, de Sterretjes is de middengroep, de regenboog-klas is de finaliteitsklas

Er is aandacht voor technische vaardigheden op vlak van taal en rekenen. We bereiden onze kinderen voor om op een gepaste en zelfstandige wijze om te gaan met hun nabije omgeving. In de groei hiernaartoe blijft het motiveren tot leren een belangrijk aspect.

Accenten binnen de leergroepen:

-          Werkhouding en planmatig werken

-          Taal: We streven naar nog voldoende technische leesvaardigheden, ieder kind naar zijn mogelijkheden.

-          Rekenen: we oefenen op rekenbegrippen, omgaan met getallen en symbolen, rekenkundige bewerkingen, geldrekenen, tijdsbesef … technisch maar met het oog op gebruik in functionele situaties.

-          Zinvolle vrijetijdsbesteding.

-          Communicatie: aandacht voor een aangepaste mondelinge communicatie, eventueel ondersteund met hulpmiddelen.

-          Thematisch werken obv de meervoudige intelligentie.

-          ICT

-          Aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden in verschillende contexten.

*Vanaf schooljaar 2017-2018 fungeert de Pieternel als een oriëntatieklas. Speelleerders uit het Basisaanbod sluiten aan, krijgen therapeutische ondersteuning vanuit BaA evolueren door naar de drie klassen Basisaanbod.

  • 2 socialisatiegroepen: Zonnetjes, Doe-doeberen

Op school zijn er 2 socialisatiegroepen. De kinderen worden in groepen verdeeld naargelang hun capaciteiten en hun leeftijd. De doe-doe beren is een finaliteitsklas.

We bereiden onze kinderen voor op functioneren in de maatschappij onder begeleiding door vaardigheden op een maatschappelijk-realistische wijze aan te leren.

Accenten binnen de socialisatiegroepen:

-          Sociale vaardigheden bijbrengen: winkelen, …

-          Leren communiceren: omgaan met spraakondersteunende technologie, tablets, SMOG, pictolezen

-          Grove en fijne motoriek aanscherpen:  kookactiviteiten, zelfredzaamheid, ateljeewerking.

-          Vrijetijdsbesteding.

-          Ervaringsgerichte uitstappen.

De socialisatiegroepen zijn Doe-groepen. Er wordt sterk ervaringsgericht gewerkt.

 

Op school is er één GES-klas. 

De Paddenstoel.

Accenten binnen de Paddenstoel:

-zich goed voelen in hun vel, met zichzelf leren omgaan.

-in kleine groepen kunnen samen spelen en samen leven.(naast elkaar)

-elkaars nabijheid verdragen.

-vanuit de belangstelling van de kinderen werken aan hun ontwikkeling. Vanuit hun individuele interesses.

 

 

Inschrijvingen
mogelijk
Tel: 054/41.83.50