Error loading Razor Script header.cshtml
 

visie basisaanbod

Type basisaanbod

We zoeken steeds de zone van de naaste ontwikkeling op. We kijken naar de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. We gaan na wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn van onze kinderen en stemmen onze te bereiken doelen daar op af. We zoeken evenwicht tussen mogelijkheden en beperkingen, tussen wat wenselijk en haalbaar is, tussen verwachtingen en effecten, tussen mens en omgeving. Het is noodzakelijk dat de leerling in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Type 1/BaA bereidt leerlingen voor op een overstap naar BSO of BUSO OV 3. Samen met ouders, leerlingen, CLB leggen we een traject af op weg naar een geschikte school.

De leerstof wordt aangebracht in niveaugroepen.

De nadruk ligt op:

- vaardigheden die je nodig hebt om samen te leven in de maatschappij.

- leren leren, probleemoplossingsvaardigheden, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid: contract- en hoekenwerk, coöperatieve werkvormen, …

- sociale vaardigheden en inzicht in sociale situaties, emotioneel welbevinden: bvb; axenroos – doos vol gevoelens – huis vol gevoelens - …

- We zetten in op de talenten van onze kinderen (de meervoudige intelligentie).

Naargelang de noden is er therapeutische ondersteuning, klassikaal of individueel: logo, kiné en psycho.

We hebben binnen ons type 1 4 leergroepen: Vlindertuin - Vosjeshol - Drakeneiland - Boomhut.

De groepsindeling van de klassen is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de zorgvraag die kinderen hebben .  We houden steeds rekening met de noden van het kind en vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften. De Vlindertuin is de aanvangsgroep, de boomhut is de finaliteitsklas.

Wanneer een kind op onze school toekomt, wordt het uitgebreid getest door de logopedist en kinesist. Onze eerste opdracht is werken aan welbevinden, een positief en realistisch beeld van de leerling zijn mogelijkheden en beperkingen én zelfvertrouwen.

‘De einddoelstelling van het type 1-onderwijs is de integratie van leerlingen in een normaal leef- en arbeidsmilieu. Om dit doel te bereiken stimuleren we de vorming van de totale persoonlijkheid. Het is de bedoeling de kernleerstof aan te bieden die een solide basis legt voor de algemene en sociale vorming in het secundair onderwijs. … We streven zoveel mogelijk naar een vergelijkbaarheid met het gewoon onderwijs. ’ [1]

We werken op vrijwillige basis samen met het gewoon lager en beroepsonderwijs .

  • Pieternel*

Speelleerklas, aanvangsklas.

Er wordt gewerkt aan lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden. De kinderen zetten een stap naar aanvankelijk lezen en rekenen.

De voorwaarden worden gelegd om tot een goede werk- en leerhouding te komen. 

*Pieternel is een klasgroep binnen type 2. Vanaf schooljaar 2017-2018 fungeert de Pieternel als een oriëntatieklas. Speelleerders uit het Basisaanbod sluiten aan, krijgen therapeutische ondersteuning vanuit BaA evolueren door naar de drie klassen Basisaanbod.

  • Vosjeshol

Aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen.

Planmatig leren werken.

Coöperatief werken.

  • Drakenburcht

Verderzetten van het lees-, schrijf- en rekenen.

Verdieping planmatig werken.

Verdieping coöperatief werken.

Werken aan een positief, realistisch zelfbeeld ahv leerlingencontact.

  • Boomhut

Voorbereiden op een overstap naar het secundair onderwijs.

Verdieping planmatig werken.

Verdieping coöperatief werken.

Leren omgaan met de valkuilen die het groeien naar volwassenheid met zich meebrengt.

 

 

 

 

 

 [1] Informatiemap voor de onderwijspraktijk buitengewoon basisonderwijs

Inschrijvingen
mogelijk
Tel: 054/41.83.50