Error loading Razor Script header.cshtml
 

Visie autisme

Onze school wil aangepast onderwijs bieden op maat Daarom willen we inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. Kinderen met autisme hebben een andere kijk op hun omgeving en een unieke manier van denken. Als school willen wij hiervoor openstaan.
Om kinderen tot leren te laten komen, moeten wij er in de eerste plaats voor zorgen dat ze zich goed voelen op onze school. We streven naar een autismevriendelijke school.
Met ons team zijn we er ons van bewust dat onze leerlingen het moeilijk kunnen hebben met:
-sociale relaties
- communicatie
- verbeelding
-een combinatie van de drie voorgaande.
We zijn als school de bereid nodige aanpassingen te doen. Daarvoor gaan we nauw samen werken met collega’s en andere betrokken partijen. De adviesgroep welbevinden heeft aandacht voor de problematiek ASS en we volgen nascholingen om de kennis van ons team optimaal te houden.
Een aantal domeinen waar we rekening mee houden om tot een school auti-vriendelijke school te komen:
-gedragsproblemen: We zijn ons bewust van moeilijke momenten: het wachten, veranderingen, overgangen, … We gaan steeds op zoek naar de OORZAAK van het probleem. We proberen steeds consequent te zijn in onze aanpak.
-straffen en belonen: In onze aanpak leggen we de klemtoon op het positieve/belonen en om de leerling te motiveren. Straffen we toch, dan zorgen we ervoor dat het kind dit echt goed begrijpt. We zorgen voor korte en duidelijke straffen, maken duidelijk hoe het wel moet.
-leefregels op school: worden verduidelijkt door picto’s en foto’s, zo nodig zorgen we voor concreet materiaal, al naargelang het niveau van communciatie waarop de kinderen zich bevinden.. We probereren afspraken en regels zoveel mogelijk te visualiseren.
-speelplaats: onze speelplaatswerking heeft oog voor kinderen met ASS, visuele afspraken, vrije tijdsinvulling,…
-refter: we werken met time timer en proberen het refter gebeuren op een rustige, gestructureerde manier te laten verlopen. Kinderen die er nood aan hebben worden aan een individuele tafel geplaatst om hen de nodige rust te gunnen.
-instructies: we zorgen voor duidelijke en korte instructies.
-klasorganisatie: de leerkracht is allert voor kinderen met ASS. De leerkracht zorgt voor een ordelijke klas,een gestructureerd klasgebeuren,… De school stelt hulpmiddelen ter beschikking: werkbanken, timers, picto’s, SMOG-opleiding,…
Op school hebben we een geïntegreerde werking.We vinden dit een voordeel omdat kinderen van elkaar kunnen leren op het vlak van sociale vaardigheden. De aanpassingen die nodig zijn voor kinderen met autisme worden dus opgenomen in het klasgebeuren. Binnen het klas- en schoolgebeuren maken we gebruik van hulpmiddelen zoals time-timer, dagstructuren, werkbanken, smog, speelplaatswerking, picto’s, concrete verwijzers, schildpaddenhoek,… Afspraken worden steeds op een visuele en duidelijke manier weergeven. We hechten als school veel belang aan het preventieve. Het voorkomen van problemen en het doen van aanpassingen waar ALLE leerlingen mee geholpen zijn, zijn belangrijke aspecten van onze werking. Kinderen met autisme hebben ook nood aan een vertrouwenspersoon, of buddy. We hebben hier oog voor en maken tijd en ruimte voor dit project.
Dit alles gebeurt steeds in nauw contact met de ouders van de kinderen enerzijd, om de aanpak van de school goed af te stemmen op de noden van kind en anderzijds om een maximale doorstroom te bekomen van geleerde zaken naar het thuismilieu. We gaan heel sterk uit van de ouders als experten in het omgaan met hun kinderen.
dirbubao@sint-jozefsinstituut.be

Inschrijvingen
mogelijk
Tel: 054/41.83.50